Дигитален сензор за остаток на хлор

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D дигитален сензор за остаток на хлор

    Електродата со принцип на постојан напон се користи за мерење на резидуален хлор или хипохлорна киселина во вода. Методот на константно мерење на напон е да се одржи стабилен потенцијал на крајот на мерењето на електродата, а различните измерени компоненти произведуваат различни интензитети на струјата под овој потенцијал. Се состои од две платински електроди и референтна електрода за да се формира систем за мерење на микро струја. Остатокот од хлор или хипохлорна киселина во примерокот на вода што тече низ мерната електрода ќе се потроши. Затоа, примерокот на вода мора да се чува како што тече постојано низ мерната електрода за време на мерењето.